Občanské právo

 

- sepisování a kontrola všech typů smluv  

- právní poradenství v občanskoprávních věcech

- právní zastoupení v soudních sporech a rozhodčích řízeních 

- soudní i mimosoudní řešení sporů

- náhrady škod, škody na zdraví, majetkové a nemajetkové újmy 

- právní zastoupení v dědických řízeních 

- spotřebitelské spory