Služby

Poskytujeme komplexní právní služby pro firmy a občany, právní poradenství a zastoupení při mimosoudních jednáních o sporných nárocích, zastoupení v soudních sporech, rozhodčích řízeních, správních řízeních a insolvenčních řízeních. Garantujeme profesionální služby a osobní přístup. Specializujeme se na občanské právo, obchodní a korporátní právo, insolvenční právo, rodinné právo, pracovní právo a pojišťovnictví. 

Právní služby jsou poskytovány na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Spolupracujeme s notáři, daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky a exekutory.

Smluvní dokumentaci a právní rozbory a stanoviska vypracujeme dle požadavku klientů také v anglickém a německém jazyce.

 

Občanské právo 

- sepisování a kontrola smluv  

- dědická řízení 

- náhrady škod, škody na zdraví, majetkové a nemajetkové újmy 

- spotřebitelské spory

- právní poradenství, právní zastoupení v soudních sporech a rozhodčích řízeních 

- soudní i mimosoudní řešení sporů 

 

Nemovitosti

- sepis a kontrola kupních a darovacích smluv 

- smlouvy o zřízení věcných břemen 

- smlouvy o předkupním právu 

- právní zastoupení v řízení před katastrálními úřady

 

Úschovy

- úschovy peněžních prostředků v souvislosti s převody nemovitostí

 

Obchodní a korporátní právo

- právní poradenství 

- zakládání, změny a likvidace obchodních společností 

- zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních 

- sepisování a kontrola smluv 

- soudní i mimosoudní řešení sporů ze závazkových vztahů 

 

Vymáhání a správa pohledávek

- správa pohledávek
 
- předžalobní výzvy, sepis žalob
 
- právní zastoupení v soudních sporech a rozhodčích řízeních
 
- sepis exekučních návrhů, právní zastoupení v exekučních řízeních
 
 

Insolvence

- právní poradenství

- zastupování v insolvenčních řízeních 

- sepis insolvenčních návrhů 

- přihlášky pohledávek věřitelů

 

Rodinné právo

- rozvody sporné a nesporné 

- sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů

- soudní spory o vypořádání společného jmění manželů 

- výživné, péče o nezletilé

- sepis smluv 

- právní zastoupení v soudních řízeních i při mimosoudních jednáních 

 

Pracovní právo

- pracovněprávní smlouvy 

- zastupování v pracovněprávních sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

- spory o neplatnost skončení pracovního poměru

- pracovní úrazy 

- právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

 

Pojišťovnictví

- právní poradenství

- právní zastoupení v soudních sporech

- právní zastoupení při vymáhání nároků z pojistných smluv 

- náhrady škod z dopravních nehod 

 

Trestní řízení

- zastupování poškozených v trestním řízení

- uplatňování a vymáhání nároků poškozených na náhradu škody